.


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม แจกตัวอย่างอาหาร SUPERCOAT

.

 1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีอายุมากกว่า 13 ปี บริบูรณ์
 2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ Account Facebook ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
 3. ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพ และเนื้อหาทั้งหมดต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ทั้งนี้ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพ และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพและเนื้อหาของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้ที่ลงทะเบียน โดยให้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบลงทะเบียน รับฟรี! Supercoat อาหารสุนัข ขนาด 120 กรัม จำนวน 1 แพ็ค ต่อ 1 Facebook account ซึ่งจำกัดสิทธิ์การแจกทั้งสิ้น 900 แพ็ค โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายในการยืนยันการรับสิทธิ์
 6. ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพ และเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ร่วมโครงการใช้ในการร่วมกิจกรรม ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้ร่วมโครงการหรือผู้ลงทะเบียนยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพ และเนื้อหาทั้งหมดหรือข้อมูลอื่นใด รวมทั้งสามารถดัดแปลง แก้ไข เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ/หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมโครงการ หรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมโครงการในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของ รูปภาพ และเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่นำรูปภาพ และเนื้อหา ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 10. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการร่วมสนุก กติกา และของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี